PhD Христо Пејков

Христо Пејков


picture Адреса на раб.
Титула PhD
Звање Насловен доцент
Институција Институт за срцеви заболувања
Катедра Катедра за интерна медицина


Професор

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
3 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
4 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
5 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова
6 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед-нова

Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
4 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
5 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед
6 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
7 Интерна медицина – семинар Сем 11 РЕД Мед
8 Здравствена нега на интернистички болни со интерна медицина, дерматовенерологија и инфективни болест Сем 3 РЕД МСТ
9 Интерна медицина Сем 2 РЕД Л
10 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова