Весна Ристевска

Весна Ристевска


picture Адреса на раб.
Титула
Звање Насловен доцент
Институција Клиника за нефрологија
Катедра Катедра за интерна медицина


Професор

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
3 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
4 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
5 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
6 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова
7 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед-нова

Асистент

1 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
2 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
4 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед
5 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
6 Интерна медицина – семинар Сем 11 РЕД Мед
7 Интерна медицина Сем 2 РЕД Л
8 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
9 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова