Доктор на медицински науки Виктор Камнар

Виктор Камнар


picture Адреса на раб. JZU UNIVERZITETSKA KLINIKA ZA ORTOPEDSKI BOLESTI
Титула Доктор на медицински науки
Звање Насловен доцент
Институција Клиника за ортопедски болести
Катедра Катедра за ортопедија


Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Ортопедија Сем 9 РЕД Мед
3 Ортопедија Сем 4 РЕД Ф
4 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед-нова
5 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед-нова
6 Ортопедија Сем 9 РЕД Мед-нова