Д-р сци мед Лидија Петковска

Лидија Петковска






picture Адреса на раб. Vodnjanska br.17
Титула Д-р сци мед
Звање Насловен доцент
Институција Клиника за токсикологија и ургентна интерна медицина
Катедра Катедра за интерна медицина


Асистент

1 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
2 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
4 Интерна медицина – клиничка пракса Сем 11 РЕД Мед
5 Интерна медицина – семинар Сем 11 РЕД Мед
6 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед-нова