Сашо Гелев

Сашо Гелев


picture Адреса на раб.
Титула
Звање Насловен доцент
Институција Клиника за нефрологија
Катедра Катедра за интерна медицина


Асистент

1 Клиничко испитување Сем 5 РЕД Мед
2 Клиничко испитување Сем 6 РЕД Мед
3 Интерна медицина Сем 7 РЕД Мед
4 Интерна медицина Сем 8 РЕД Мед
5 Ургентна медицина Сем 9 РЕД Мед