Соопштение за одбрани на докторски дисертации мај 2020 година


1. ДИскра Печијарева Садикаријо ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 26.05.2020 година (вторник) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

“Употреба на антибиотици и евалуација на бактериска резистенција кај хоспитализирани деца”

2. ДАлександар Ѓорески ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 27.05.2020 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

“Улогата на трансартериската хемоемболизација со партикли со можност за збогатување со цитостатик во третман на хепатоцелуларен карцином”

3. ДКатерина Николоска ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 28.05.2020 година (четврток) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

“Предвидување на предвремено породување кај асимптоматски пациентки врз основа на инфламаторни медијатори во амнионска течност”

4. ДГоран Кочоски ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 29.05.2020 година (петок) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

“Хистопатолошки промени на постелката и нивната корелација со микробната инвазија кај пациентките со предвремено породување”

5. ДБилјана Чекорова Митрева ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 03.06.2020 година (среда) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

“Влијание на редовните структурирани контроли врз гликемиската регулација кај пациенти со дијабетес мелитус”

Од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Медицински факултет – Скопје