Упис и заверка на семестар за Трет циклус студии

Се известуваат сите студенти дека упис и заверка на семестар за Трет циклус студии-докторски студии ќе се врши во периодот од 03.09. до 20.09.2016 година.

Потребни документи:

–          Индекс;

–          Пријавен лист за заверка на семестар;

–          Пријавен лист за упис на семестар

–          Две уплатници од по 50,00 ден. за административна такса.

–          Уплата за семестар:

Жиро сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник 160011151778813

Приходна шифра 723119-41

      Депонент – НБРМ