Потребни документи за упис на семестар

Потребни документи за упис на семестар:

 • Индекс
 • Пријавен лист за заверка на семестар
 • Пријавен лист за упис на семестар
 • Две уплатници од 50 денари за административна такса
 • Уплата за семестар:

  Жиро сметка: 100000000063095
  Сметка на буџетски корисник: 160011151778813
  Приходна шифра: 723119-41
  Депонент: НБРМ