Ранг листи за плаќање половина од исносот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши само еден родител

Ранг листи за плаќање половина од исносот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши само еден родител