Општа медицина Летен семстар 2018/19

I година

 • Распоред на предавања II семестар
 • Распоред на вежби по Анатомија 2
 • Распоред на вежби по Хистологија 2
 • Распоред на вежби по Медицинска хемија
 • Распоред на вежби по Хумана генетика
 • Распоред на вежби по  Промоција на здравје

II година

 • Распоред на предавања IV семестар
 • Распоред на вежби по Биохемија 2
 • Распоред на вежби по Физиологија 2
 • Распоред на вежби по Хигиена
 • Распоред на вежби по Микробиологија со паразитологија 1
 • Распоред на вежби по Основи на научна работа
 • Распоред на вежби по Патофизиологија 1

III година

 • Распоред на предавања VI семестар
 • Распоред на вежби по Епидемиологија
 • Распоред на вежби по Фармакологија
 • Распоред на вежби по Клиничко испитување
 • Распоред на вежби по Патологија 2
 • Распоред на вежби по Трансфузилогија

IV година

 • Распоред на предавања VIII семестар паралалка А
 • Распоред на предавања VIII семестар паралалка Б
 • Распоред на вежби по Интерка медицина паралелка А 
 • Распоред на вежби по Интерка медицина паралелка Б
 • Распоред на вежби по Гинекологија
 • Распоред на вежби по Хирургија
 • Распоред на вежби по Клиничка биохемија
 • Распоред на вежби по Клиничка фармакологија
 • Распоред на вежби по Онкологија

V година

 • Распоред на предавања X семестар паралалка А
 • Распоред на предавања X семестар паралалка Б
 • Распоред на вежби по Фамилијарна медицина
 • Распоред на вежби по Медицина на труд
 • Распоред на вежби по Очно
 • Распоред на вежби по Педијатрија
 • Распоред на вежби по Психијатрија
 • Распоред на вежби по Судска медицина
 • Распоред на вежби по Ушно

Тригодишни стручни студии

Стручни  медицински сестри/техничари

Распоред I година редовни СМС/Т

Распоред II година редовни СМС/Т

Распоред III година редовни СМС/Т

Распоред I година вонредни СМС/Т

Распоред II година вонредни СМС/Т

Распоред III година вонредни СМС/Т

Радиолошки технолози

Распоред I година редовни СРТ

Распоред II година редовни СРТ

Распоред III година редовни СРТ

Распоред I година вонредни СРТ

Распоред II година вонредни СРТ

Распоред III година вонредни СРТ

Логопеди

Распоред I година редовни СЛ

Распоред II година редовни СЛ

Распоред III година редовни СЛ

Распоред I година вонредни СЛ

Распоред II година вонредни СЛ

Распоред III година вонредни СЛ

Физиотерапевти

Распоред I година редовни СФ

Распоред II година редовни СФ

Распоред III година редовни СФ

Распоред I година вонредни СФ

Распоред II година вонредни СФ

Распоред III година вонредни СФ