Редовен професор

Вонреден професор

Доцент

Асистент

Помлад асистент

Научен советник

Виш научен соработник

Научен соработник

Насловен доцент

Насловен вонреден професор

Друго