I СЕМЕСТАР

 1. Анатомија со хистологија
 2. Физиологија
 3. Медицинска Етика
 4. Здравствена нега
 5. Патологија
 6. Промоција на здравје
 7. Странски јазик

II СЕМЕСТАР

 1. Биохемија и Биофизика
 2. Информатика во здравствена нега
 3. Здравствена нега
 4. Медицинска психологија
 5. Странски јазик

III СЕМЕСТАР

 1. Дијагностички методи
 2. Хигиена со екологија
 3. Интерна медицина
 4. Фармакологија
 5. Микробиологија со паразитологија
 6. Вовед во хумана генетика
 7. Супервизија

IV СЕМЕСТАР

 1. Дијагностички методи
 2. Геронтологија
 3. Јавно здравство
 4. Педијатрија
 5. Здравствено и социјално законодавствтво

V СЕМЕСТАР

 1. Хирургија
 2. Гинекологија и акушерство

VI СЕМЕСТАР

 1. Здравствена нега во диспанзерски и патронажни услови
 2. Физикална медицина
 3. Медицинска диететика
 4. Онкологија
 5. Ургентна медицина
 6. Ментално здравје
 7. Здравствен менаџмент
 8. Социологија на здравство
 9. Основи на научна работа