Решение за акредитација Општа медицина

Решение за почеток со работа Општа медицина

Решение за почеток со работа Општа медицина – измена

Решение за акредитација Општа медицина Англиски јазик

Решение за почеток со работа Општа медицина Англиски јазик

Решение за акредитација Стручни медицински сестри / техничари

Решение за почеток со работа Стручни медицински сестри / техничари

Решение за акредитација Логопеди

Решение за почеток со работа Логопеди

Решение за акредитација Радиолошки технолози

Решение за почеток со работа Радиолошки технолози

Решение за акредитација Физиотерапевти

Решение за почеток со работа Физиотерпаевти

Решение за акредитација Клиничка логопедија

Решение за почеток со работа Клиничка логопедија

Решение за акредитација Физиотерапија во неврологија

Решение за почеток со работа Физиотерпија во неврологија

Решение за акредитација Физиотерапија во ортопедија

Решение за почеток со работа Физиотерпија во ортопедија

Решение за акредитација за докторски студии – Базична медицина

Решение за почеток со работа за докторски студии – Базична медицина

Решение за акредитација за докторски студии – Клиничка медицина

Решение за почеток со работа за докторски студии – Клиничка медицина

Решение за акредитација за докторски студии – Молекуларна медицина

Решение за почеток со работа за докторски студии – Молекуларна медицина