Жиро сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 160011151778813

Приходна шифра: 723119-41

Депонент – НБРМ

 Конкурс за Јавни здравствени установи 2018

Потребни документи