МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ

С O  O  П  Ш  Т  E  Н  И  E

1. Д-р Дарко Јанкоски ќе брани магистерски труд од областа на Јавно здравство на ден 09.06.2022 година (четврток) со почеток во 13 часот во Амфитеатарот на Деканатот на Медицински Факултет во Скопје на тема:

“Влијание на електромагнетните полиња со екстремно ниски фреквенции врз здравјето на работната способност кај работниците од високонапонската далноводна мрежа и трафостаниците”

Мeдицински факултет – Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е 11.02.2022

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА СЕМЕСТАР НА ЛОГОПЕДИ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИ  

Распоред за Втор циклус стручни специјалистички студии за Физиотерапија во ортопедија и хирургија

Распоред за Втор циклус стручни специјалистички студии по Клиничка логопедија 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ЛОГОПЕДИ И ФИЗОТЕРАПЕВТИ  И ЈАВНО ЗДРАВСТВО

Конкурс за упис на втор циклус студии 2021/2022

Мeдицински факултет – Скопје


СООПШТЕНИЕ

Ве известуваме дека уписот на втор семестар за специјалистички студии по логопедија, физиотерапија во неврологија и физиотерапија во хирургија и ортопедија ќе се врши во период од 15.02 до 19.02.2021 година  од 10 до 13 часот.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ВТОР СЕМЕСТАР:

 • ИНДЕКС
 • ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР
 • ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР
 • УПЛАТНИЦА ОД 35.400,оо ден.

БРОЈ НА ЖИРО С-КА

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 160011151778813

Приходна шифра: 723119-41

Депонент-НБРМ

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ (19.10.2020)

Ве известуваме дека сите кандидати кои се пријавиа на конкурсот за втор циклус студии (клинички логопеди, физиотерапевти и јавно здравство) ги исполнуваат условите за запишување.

Потребни документи за запишување :

 • Индекс
 • Пријавни листови за запишување на семестар
 • Две фотографии
 • Уплата
  • Специјалистички студии по Клиничка логопедија : 35.400,00 денари  (за прв семестар)
  • Специјалистички студии за Физиотерапевти: 35.400,00 денари (за прв семестар)
  • Магистерски студии по Јаво здравство: 30.750,00 денари (за прв семестар)

Документите за запишување потребно е да се достават до Деканатот на Медицински факултет-Скопје во период од 20-22 октомври 2020 година од 10 до 12 часот.

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 160011151778813

Приходна шифра: 723119-41

Депонент – НБРМ


Во врска со конкурсот за втор и трет циклус студии по Јавно здравство и  Стручни специјалисички студии ( логопеди и физиотерапевти ) на Медицинскиот факултет-Скопје, Ве информираме дека документите за пријавување потребно е да ги доставите до факултетот во дадениот рок од конкурсот.

Напомена: Кандидатите кои конкурираат на втор циклус студии задолжиотелно е да достават и електронска пријава.


Магистерски труд д-р Дарко Јанкоски: „ВЛИЈАНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ПОЛИЊА СО ЕКСТРЕМНО НИСКИ ФРЕКВЕНЦИИ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ КАЈ РАБОТНИЦИ ОД ВИСОКОНАПОНСКА ДАЛНОВОДНА МРЕЖА И ТРАФОСТАНИЦИ 


Ве известуваме дека сите пријавени кандидати по огласот за логопеди се примени, и потребно е најдоцна до 02.10.2019 год. да дојдат во деканатот на Медицински факултет да направат упис.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ЛОГОПЕДИ

 • ИНДЕКС
 • ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР
 • ДВЕ ФОТОГРАФИИ (3,5 X 4,5)
 • УПЛАТНИЦА ОД 360,оо ден.
 • БРОЈ НА ЖИРО С-КА
 • Сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник: 160011151778813
 • Приходна шифра: 723119-41
 • Депонент-НБРМ


MASTER STUDIES


Schedule summer semester 2017-18 Clinical speech therapy

Competition for enrollment in the second cycle of studies in Public Health and Clinical speech therapy