МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ

С O  O  П  Ш  Т  E  Н  И  E

Ве известуваме дека сите пријавени кандидати по огласот на Втор циклус студии за логопеди, физиотерапевти и јавно здравство се примени, и потребно е да извршат упис на 03.10.2022 (понеделник) и 04.10.2022 год. (вторник) во деканатот на Медицински факултет.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС АН ЛОГОПЕДИ, ФИЗИОТЕРАПЕВТИ И ЈАВНО ЗДРАВСТВО

Ø ИНДЕКС

Ø ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР

Ø ДВЕ ФОТОГРАФИИ (3.5 х 4.5)

Ø УПЛАТНИЦА ОД 35.360,оо ден. (ЛОГОПЕДИ и ФИЗИОТЕРАПЕВТИ)

Ø УПЛАТНИЦА ОД 30.700,оо ден. ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО

БРОЈ НА ЖИРО С-КА

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 160011151778813

Приходна шифра: 723119-41

Депонент: НБРСМ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ- СКОПЈЕ

1. Татјана Велјановска и ќе брани магистерски труд од областа на Јавно здравство на ден 15.07.2022 година (петок) со почеток во 10 часот во Амфитеатарот на Деканатот на Медицински Факултет во Скопје на тема:

“Легислативни и јавноздравствени аспекти на повредите при работа во Р.С. Македонија и анализа на системот за нивна евиденција

Мeдицински факултет – СкопјеMASTER STUDIES


Schedule summer semester 2017-18 Clinical speech therapy

Competition for enrollment in the second cycle of studies in Public Health and Clinical speech therapy