МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ

Ве известуваме дека сите кандидати пријавени на К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година (јавно здравство, клинички логопеди, физиотерапевти, медицински сестри и инструментарки) ги исполнуваат условите за запишување.

Потребни документи за запишување :

-Индекс

-Пријавни листови за запишување на семестар

-Две фотографии

-Уплата :

• Магистерски студии по Јаво здравство: 30.750 денари (за прв семестар)

• Специјалистички студии по Клиничка  логопедија : 35.400 денари  (за прв семестар)

• Специјалистички студии за Физиотерапевти: 35.400 денари  (за прв семестар)

• Специјалистички студии за медицинска сестра/техничар специјалист за интензивна здравствена нега: 35.400 денари (за прв семестар)

• Специјалистички студии за медицинска сестра/техничар специјалист по анестезија со реанимација: 35.400 денари (за прв семестар)

• Специјалистички студии за стручни специјалистички студии за инструментар/ка: 35.400 денари (за прв семестар)

Документите за запишување потребно е да се достават до Деканатот на Медицински факултет-Скопје во период на 16 и 17 октомври 2023 година од 11 до 14 часот.

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник 160011151778813

Приходна шифра 723119-41

Депонент -НБРМ

К О Н К У Р С
за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година

Магистерски труд на кандидатот Елена Ристовска со наслов: „Застапеност на ракот на дојката во период 2015-2021 година во Република Северна Македонија“

Ве известуваме дека запишување и заверка на семестар за студенти запишани на Втор циклус студии (логопеди, физиотерапевти и јавно здравство) ќе се изврши во период од 13.02.2022 (понеделник) до 17.02.2022 година (петок) во Деканатот на Медицински факултет-Скопје.

Потребни документи за упис

– ИНДЕКС

– ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР

– ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР

– УПЛАТНИЦА ОД 35.360,00 денари (ЛОГОПЕДИ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИ), 30.700,оо денари (ЈАВНО

ЗДРАВСТВО)

Број на жиро сметка

Сметка:100000000063095

Сметка на буџетски корисник:160011151778813

Приходна шифра:723119-41

Депонент-НБРМ

Мeдицински факултет – СкопјеMASTER STUDIES


Schedule summer semester 2017-18 Clinical speech therapy

Competition for enrollment in the second cycle of studies in Public Health and Clinical speech therapy