МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ

Ве известуваме дека запишување и заверка на семестар за студенти запишани на Втор циклус студии (логопеди, физиотерапевти и јавно здравство) ќе се изврши во период од 13.02.2022 (понеделник) до 17.02.2022 година (петок) во Деканатот на Медицински факултет-Скопје.

Потребни документи за упис

– ИНДЕКС

– ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР

– ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР

– УПЛАТНИЦА ОД 35.360,00 денари (ЛОГОПЕДИ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИ), 30.700,оо денари (ЈАВНО

ЗДРАВСТВО)

Број на жиро сметка

Сметка:100000000063095

Сметка на буџетски корисник:160011151778813

Приходна шифра:723119-41

Депонент-НБРМ

Мeдицински факултет – СкопјеMASTER STUDIES


Schedule summer semester 2017-18 Clinical speech therapy

Competition for enrollment in the second cycle of studies in Public Health and Clinical speech therapy