Решение за почеток со работа на студиска програма на трет циклус академски студии-докторски студии – Медицинска физика

Решение за акредитација на студиска програма Медицинска физика

Решение за почеток со работа – Стручни специјалистички студии за физиотерапија по неврологија

Решение за актедитација – Стручни специјалистички студии за физиотерапија по неврологија

Решение за акредитација и решение за почеток со работа втор циклус јавно здравство

Решение за актедитација – Стручни специјалистички студии по физиотерапија во ортопедија и хирургија и Решение за почеток со работа

Решение за актедитација – Стручни специјалистички студии – медицинска сестра/ техничар специјалист за интензивна здравствена нега и Решение за почеток со работа

Решение за акредитација – Стручни специјалистички студии – медицинска сестра/техничар специјалист по анестезија со реанимација и Решение за почеток со работа

Решение за акредитација за трет циклус докторски студии – Клиничка медицина

Решение за почеток со работа на студиска програма на трет циклус академски студии-докторски студии – Клиничка медицина

Решение за акредитација за трет циклус докторски студии – Базична медицина

Решение за почеток со работа на студиска програма на трет циклус академски студии – докторски студии – Базична медицина

Решение за акредитација за трет циклус докторски студии – Молекуларна медицина

Решение за почеток со работа на студиска програма на трет циклус академски студии- докторски студии -Молекуларна медицина

Решение за акредитација за трет циклус докторски студии – Јавно здравство

Решение за почеток со работа на студиска програма на трет циклус академски студии-докторски студии – Јавно здравство

Решение за акредитација Општа медицина

Решение за почеток со работа Општа медицина

Решение за почеток со работа Општа медицина – измена

Решение за акредитација Општа медицина Англиски јазик

Решение за почеток со работа Општа медицина Англиски јазик

Решение за акредитација Стручни медицински сестри / техничари

Решение за почеток со работа Стручни медицински сестри / техничари

Решение за акредитација Логопеди

Решение за почеток со работа Логопеди

Решение за акредитација Радиолошки технолози

Решение за почеток со работа Радиолошки технолози

Решение за акредитација Физиотерапевти

Решение за почеток со работа Физиотерпаевти

Решение за акредитација Клиничка логопедија

Решение за почеток со работа Клиничка логопедија

Решение за акредитација Физиотерапија во неврологија

Решение за почеток со работа Физиотерпија во неврологија

Решение за акредитација Физиотерапија во ортопедија

Решение за почеток со работа Физиотерпија во ортопедија

Решение за акредитација за докторски студии – Базична медицина

Решение за почеток со работа за докторски студии – Базична медицина

Решение за акредитација за докторски студии – Клиничка медицина

Решение за почеток со работа за докторски студии – Клиничка медицина

Решение за акредитација за докторски студии – Молекуларна медицина

Решение за почеток со работа за докторски студии – Молекуларна медицина

Решение за почеток со работа – Општа медицина

Решение за почеток со работа – Општа медицина на англиски јазик

Решение за почеток со работа – Логопеди

Решение за почеток со работа – Физиотерапевти

Решение за почеток со работа – Радиолошки технолози

Решение за почеток со работа – Стручни медицински сестри / техничари

Решение за почеток со работа – Инженери за медицинско лабораториска дијагностика

Решение за почеток со работа – Радиолошки технолози

Решение за почеток со работа – Акушерки

Решение за акредитација – Општа медицина

Решение за акредитација – Општа медицина на англиски јазик

Решение за акредитација – Логопеди

Решение за акредитација – Физиотерапевти

Решение за акредитација – Стручни медицински сестри / техничари

Решение за акредитација – Инженери за медицинско лабораториска дијагностика

Решение за акредитација – Акушерки

Решение за акредитација – Радиолошки технолози