Потребни документи за упис на семестар

Потребни документи за упис на семестар (link):

Соопштение за одбрани на докторски дисертации

 1. М-р Весна Кос ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 19.03.2020 година (четврток) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

           “Примање и давање на подароци во општата медицина”

 2. ДМарија Милошевска Мијалковска ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 03.2020 година (понеделник) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема: 

“Споредбена анализа на реконструктивни техники, кожни трансплантати и резанки, применети за затворање на дефекти по отстранување на немеланомски кожни карциноми во пределот на носот”


 1. ДКристина Скепаровска ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 03.2020 година (понеделник) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема: 

“Скрининг на прееклампсии во прв триместар од бременоста: серумското ниво на плацентарниот фактор на раст наспроти мајчините карактеристики”


 1. Д-р Планинка Зафировска ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 03.2020 година (вторник) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема: 

“Ехокардиографска процена на левокоморна функција и левокоморна деформација (strain) кај пациенти со изразена аортна стеноза пред и по аортна валвуларна хирургија”


 1. М-р Валентина Тофилоска ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 11.03.2020 година (среда) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема: 

“Ендометријалната дебелина како предиктор на ендометријален малигнитет кај постменопаузални пациентки”


 1. ДАтип Рамадани ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 03.2020 година (понеделник) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема: 

Споредба на терапискиот успех со аргон-плазма коагулација и инјекциска терапија со адреналин и полидоканол кај крвавечките ангиодисплазии во горните партии на гастроинтестиналниот тракт


 1. M Валентина Цвејоска Чолакова ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 03.2020 година (среда) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема: 

“Астма и натхранетост во детската возраст”


 1. ДНаташа Петковиќ ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 03.2020 година (петок) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема: 

“Епидемиолошко-клиничка проценка на вистинскиот хоспитален морталитет од миокарден инфаркт


                                              Од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

                                                                Медицински факултет Скопје

Потребни обрасци за пријава на тема

Студентите кои што доставуваат пријава на тема треба да го пополнат образец број 1, а студентите кои што доставуваат докторска дисертација треба да ги пополнат обрасците 2, 3, 4 и 5.
До обрасците може да пристапите на следниов линк: Обрасци за докторски студии

Упис и заверка на семестар за докторски студии 2017/2018

Им се соопштува на сите кандидати кои се примени на Конкурсот за упис на Трет циклус-докторски студии по медицина во академската 2017/2018 година дека запишувањето ќе се врши на 18, 19 и 20 октомври 2017 година во Одделението во Деканатот на УКИМ-Медицински факултет во Скопје

Документи за запишување на Трет циклус-докторски студии во академската 2017/2018

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

– индекс (бесплатни индекси ќе добиете во Одделението за Трет циклус)

– пријавни листови;

– две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2 х 3);

– потврда за уплатена прва рата од школарината.

При плаќањето на првата рата, примените кандидати 250 евра во денарска

противвредност плаќаат на Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Kирил и Методиј“ во

Скопје, на следнава сметка:

 -Жиро сметка: 100000000063095

– сметка: 160 010 3689 788 18;

– приходна шифра и програма: 723012 41;

– банка на примач: Народна банка на Република Македонија

При плаќањето на првата рата, примените кандидати 500 евра во денарска противвредност плаќаат на Медицински факултет во Скопје, на следнава сметка:

 Жиро сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник 160011151778813

Приходна шифра 723119-41

Депонент – НБРМ

 1. Елаборат за измени и дополнувања на Студиските програми од третиот циклус на студии – Докторски студии по медицина – 03.07.2017
 2. Потенцијални ментори септември 2017-2018
 3. Елаборат за измени и дополнувања на Студиската програма од третиот циклус на студии-Докторски студии по Јавно Здравство-03.07.2017
 4. Студиска програма за Трет циклус-докторски студии 2014-2015
 5. Студиски програми од третиот циклус студии по медицина на медицинскиот факултет
 6. СТУДИСКА ПРОГРАМА ОД ТРЕТИОТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ
 7. Листа на предмети за стекнување генерички знаења и листа на предмети од потесната област на истражувањето
 8. Критериуми за ментор на докторски студии според ЗВО
 9. Информација за структура на студиска програма за III циклус-докторски студии
 10. Табеларен приказ на структура на студиска програма за III циклус-докторски студии
 11. Упатство за изработка на поднесок
 12. Урнек за рецензија
 13. Листа на потенцијални ментори – Јавно здравство за конкурс 2015-2016
 14. Елаборат за измени и дополнувања на Студиските програми од третиот циклус на студии – Докторски студии по медицина 03.07.2017

Упис и заверка на семестар за Трет циклус студии

Се известуваат сите студенти дека упис и заверка на семестар за Трет циклус студии-докторски студии ќе се врши во периодот од 03.09. до 20.09.2016 година.

Потребни документи:

–          Индекс;

–          Пријавен лист за заверка на семестар;

–          Пријавен лист за упис на семестар

–          Две уплатници од по 50,00 ден. за административна такса.

–          Уплата за семестар:

Жиро сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник 160011151778813

Приходна шифра 723119-41

      Депонент – НБРМ