[:mk]

1. Докторска дисертација м-р Душанка Грујоска Вета:“Евалуација на резултати од клинички, ултрасонографски и електроневромиографски испитувања на пациенти со синдром на карпален тунел“

2. Докторска дисертација д-р Горан Спиров: „Рана постоперативна позитронско-емисиона томографија/ компјутеризирана томографија кај пациенти со колоректален карцином во стадиум III од болеста“