ДОКТОРСКИ СТУДИИ

  1. Упис и заверка на летен семестар ( III, V) ќе се одвива во периодот од 19.09.2022 до 30.09.2022 година

Потребни документи:

– Индекс;

– Пријавен лист за заверка на семестар;

– Пријавен лист за упис на семестар

– Две уплатници од по 50,00 ден. за административна такса.

– Уплата за семестар:

Жиро сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник 160011151778813

Приходна шифра 723119-41

Депонент – НБРМ

2. Пријавувањето на испити ќе се одвива во периодот од 19.09.2022 до 30.09.2022 година

К О Н К У Р С  за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година

СООПШТЕНИЕ за начинот на пријавување и запишување на кандидатите на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
во академската 2022/2023 година

Листа на потенцијални ментори со број на слободни места (Студиска програма – клиничка медицина/базична медицина/молекуларна медицина ) – 2021/2022

Листа на потенцијални ментори со број на слободни места (Студиска програма-јавно здравство)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ – КОНКУРС 2022/2023 ГОДИНА

  • Документи за упис докторски студии 2022-2023 г.

Докторски студии по јавно здравство

Докторски студии по медицина


ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ