ДОКТОРСКИ СТУДИИ

1.Упис и заверка на летен семестар (II, IV и VI) ќе се одвива во периодот од 23.05.2023 година до 09.06.2023 година

Потребни документи:

– Индекс;

– Пријавен лист за заверка на семестар;

– Пријавен лист за упис на семестар

– Две уплатници од по 50,00 ден. за административна такса.

– Уплата за семестар:

Жиро сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник 160011151778813

Приходна шифра 723119-41

2. Пријавувањето на испити ќе се одвива во периодот од 23.05.2023 година до 09.06.2023 година

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА на примени кандидати-КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА на примени кандидати-БАЗИЧНА МЕДИЦИНА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА на кандидати кои не исполнуваат услови- МЕДИЦИНА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА на примени кандидати-ЈАВНО ЗДРАВСТВО

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА на кандидати кои не исполнуваат услови-ЈАВНО ЗДРАВСТВО

Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. Приговорот се поднесува во писмена форма до советот на студиската програма. Советот на студиската програма донесува конечна одлука во рок од 36 часа..

К О Н К У Р С  за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година

СООПШТЕНИЕ за начинот на пријавување и запишување на кандидатите на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
во академската 2022/2023 година

Листа на потенцијални ментори со број на слободни места (Студиска програма – клиничка медицина/базична медицина/молекуларна медицина ) – 2021/2022

Листа на потенцијални ментори со број на слободни места (Студиска програма-јавно здравство)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ – КОНКУРС 2022/2023 ГОДИНА

  • Документи за упис докторски студии 2022-2023 г.

Докторски студии по јавно здравство

Докторски студии по медицина


ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ