ДОКТОРСКИ СТУДИИ


  1. Упис и заверка на летен семестар (II, IV, VI) ќе се одвива во периодот од 01.06.2022 до 15.06.2022 година

Потребни документи:

Индекс;

Пријавен лист за заверка на семестар;

Пријавен лист за упис на семестар

Две уплатници од по 50,00 ден. за административна такса.

Уплата за семестар:

Жиро сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник 160011151778813

Приходна шифра 723119-41

Депонент – НБРМ

2. Пријавувањето на испити ќе се одвива во периодот од 01.06.2022 до 15.06.2022 година

ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ  ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПО МЕДИЦИНА ОД КОНКУРС 2021/2022 година

  1. Клиничка медицина
  2. Базична медицина
  3. Молекуларна медицина
  4. Не исполнува услови

* Kандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. Приговорот се поднесува во  писмена форма до Советот на студиската програма преку архивата на Медицинскиот факултет во Скопје. Советот на студиската програма донесува одлуката во рок од 36 часа.

12.10.2021 година


 

ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ  ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО –  КОНКУРС 2021/2022 година

* Kандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. Приговорот се поднесува во  писмена форма до Советот на студиската програма преку архивата на Медицинскиот факултет во Скопје.

12.10.2021 година


К О Н К У Р С

за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2021/2022 година

У П А Т С Т В О

за реализација на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје во академската 2021/2022 година

СООПШТЕНИЕ
за начинот на пријавување и запишување на кандидатите на трет циклус студии – докторски
студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
во академската 2021/2022 година

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ – КОНКУРС 2020/2021 ГОДИНА


Во врска со конкурсот за втор и трет циклус студии по Јавно здравство и  Стручни специјалисички студии ( логопеди и физиотерапевти ) на Медицинскиот факултет-Скопје, Ве информираме дека документите за пријавување потребно е да ги доставите до факултетот во дадениот рок од конкурсот.

Напомена: Кандидатите кои конкурираат на втор циклус студии задолжиотелно е да достават и електронска пријава.


Докторски студии по јавно здравство

  1. Прелиминарната листа за трет циклус докторски студии по Јавно здравство на примени кандидати
  2. Прелиминарната листа за трет циклус докторски студии по Јавно здравство на кандидати кои не ги исполнуваат условите

Докторски студии по медицина


ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ