Известување за полагање за предметот ОСНИР

Полагање ОСНИР:
Во првиот испитен рок на 29.05, ОСНИР ќе полагаат СТУДЕНТИ МЕДИЦИНА во
Амфитеатар II. Испитот почнува во 08 часот.
Во првиот испитен рок на 29.05, ОСНИР ќе полагаат СТУДЕНТИТЕ НА
ТРИГОДИШНИТЕ СТРУЧНИ СТУДИИ (мед. сестри, логопеди, рад.технолози и
физиотерапевти) во Амфитеатар III-Интерни клиники. Испитот почнува во 08 часот.

Во вториот испитен рок на 12.06, ОСНИР ќе полагаат СТУДЕНТИ МЕДИЦИНА во
Амфитеатар II. Испитот почнува во 08 часот за студенти чие што презиме започнува со
буквата А до буквата K (вклучително). Во овој термин ќе полагаат и старите
студенти. Студентите чие што презиме започнува со буквата Л, па до крајот, односно
буквата Ш, ќе полагаат во истиот амфитеатар од 10,00 часот.

Во вториот испитен рок на 12.06, ОСНИР ќе полагаат СТУДЕНТИТЕ НА ТРИГОДИШНИТЕ
СТРУЧНИ СТУДИИ (мед,сестри, логопеди, рад.технолози и физиотерапевти) во Амфитеатар
III-Интерни клиники. Испитот почнува во 15 часот за студентите на програмите за
медицински сестри и логопеди, а во 17,30 часот за студентите на програмите за
радиолошки технолози и физиотерапевти.

Резултатите од испитот ќе бидат објавени на Огласната табла на Интерни клиники на 18 или
19.06, кога се очекува да биде објавена и завршната оценка. Истовремено ќе бидат дадени и
информации за датумите за увидот во испитот, потписите и оценките.