Конкурс за доделување средства за објавување научни трудови во престижни списанија за 2020 година од Универзитетот “Св. Кирил и Методија”, Скопје

Конкурс за научни трудови

Конкурс за доделување средства за објавување научни трудови во престижни списанија за 2020 година од Универзитетот “Св. Кирил и Методија”, Скопје  

 Кандидатите најдоцна до 13.6.2022 година, до продеканот за наука, треба да достават во печатена форма (преку Архивата на факултетот) и електронска форма ( на  E-mail: rozalinda.popova@medf.ukim.edu.mk   и   medf@medf.ukim.edu.mk  ) : 

  • Пополнет Образец за секој труд со кој аплицираат и е објавен во 2020 година во списание со фактор на влијание,  

Образецот кој е составен дел на Конкурсот, е изработен во електронска форма    (forms.office) и замолуваме да се пополнува преку следниот линк.    

На крај од е-формата, имате опција за печатење, како и зачувување на документот во pdf.