Отворени денови на УКИМ 30.11.2021 година

Почитувани,

На ден 30.11.2021 година ќе се одржат Оворени денови на УКИМ

на следниов линк ќе има обраќање на Ректорот Проф.д-р. Никола Јанкуловски

Централен настан (обраќање на Ректорот) 10,00- 10,20 часот- https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQxZGM0MjQtYTI0ZS00ZjY1LThkNGUtM2EyM2RjNTAyNzAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

Додека презентација на Медицинскиот факултет ќе има продеканот за настава Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска на следниов линк од 12,00-13,30 часот

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE0ZWVhY2QtN2Y1ZS00NzFmLTk5YWQtMjVjMTM5NjhiNzdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d