Листа на научноистражувачки проекти од Катедрите, финансирани од Медицинскиот факултет-УКИМ (2018-2021)

КАТЕДРА ЗА АНАТОМИЈА

КАТЕДРА ЗА АНЕСТЕЗИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА

КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА

КАТЕДРА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО-1

КАТЕДРА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО-2

КАТЕДРА ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

КАТЕДРА ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (КАРДИОЛОГИЈА)-1

КАТЕДРА ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (КАРДИОЛОГИЈА)-2

КАТЕДРА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ

КАТЕДРА ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД

КАТЕДРА ЗА МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

КАТЕДРА ЗА МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА

КАТЕДРА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ОНКОЛОГИЈА СО РАДИОТЕРАПИЈА

КАТЕДРА ЗА ОРТОПЕДИЈА

КАТЕДРА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА

КАТЕДРА ЗА ПЕДИЈАТРИЈА

КАТЕДРА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА И МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ФАРМАКОЛОГИЈА СО ТОКСИКОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

КАТЕДРА ЗА ФИЗИОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ХИГИЕНА

КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈА (ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА)

КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈА (ТОРАКОВАСКУЛАРНА)

КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈА (ТРАУМАТОЛОГИЈА)

КАТЕДРА ЗА ХИСТОЛОГИЈА СО ЕМБРИОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ХУМАНА ГЕНЕТИКА