Листа на предлог-проекти од Катедрите финансирани од Медицинскиот факултет (2022-2025):

 1. КОМПАРАТИВНА ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИДЕО ЛАРИНГОСКОПИЈАТА И КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ЛАРИНГОСКОПИЈА ПРИ ТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЈА. 

Катедра за ОРЛ

 1. Евалуација на BRCA1 и BRCA2 мутации кај пациенти со оваријален канцер.

Катедра за окнологија

 1. Невролошки манифестации на COVID-19 и пост COVID-19 -опсервациона, лонгитудинална ретроспективно-проспективна студија за евалуација на исходот.

Катедра за неурологија

 1. Значење на дерматоглифите во популациони и клинички истражувања

Катедра за Анатомија

 1. РАНА ПРИМЕНА НА ТРАНЕКСAМИЧНА КИСЕЛИНА КАЈ РОДИЛКИ СО ПОСТПАРТАЛНО КРВАВЕЊЕ

Катедра за Анестезија

 1. ЕВАЛУАЦИЈА НА ТРЕТМАНОТ СО 5% ТОПИЧЕН ИМИКВИМОД КАЈ АКТИНИЧНИ КЕРАТОЗИ СО И БЕЗ ДЕТЕКТИРАНО  ПРИСУСТВОТО НА ХПВ ВО ЛЕЗИЈАТА

Катедра за Дерматологија

 1. ТЕРАПЕВТСКО МОНИТОРИРАЊЕ НА БИОЛОШКИ ЛЕКОВИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ВОСПАЛИТЕЛНИ ЦРЕВНИ ЗАБОЛУВАЊА

Катедра за Клиничка фармакологија

 1. СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЈА- РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ФУНКЦИНАЛНО СЛЕДЕЊЕ

Катедра за Физикална медицина и рехабилитација

 1. ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЗДРАВ ХИГИЕНО-ДИЕТЕТСКИ ПРОТОКОЛ КАЈ ЗДРАВИ ИСПИТАНИЦИ И КАЈ СПОРТИСТИ

Катедра за Физиологија и спортска медицина

 1. ПРОЦЕНКА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ РИЗИК ОД АЛИМЕНТАРЕН ВНЕС НА ПЕСТИЦИДИ ПРЕКУ ЈАБОЛКА

Катедра за Хигиена

 1. Имунофенотипизирање на периферни Т клетки кај пациенти со зголемени антинуклеарни антитела

Катедра за Имунологија

 1. Ресурси на работното место, ангажирање на работниците и задоволство од работата: лонгитудинална студија

Катедра по Медицина на трудот

 1. Серумски хомоцистеин како можен биомаркер за рана детекција на  бубрежни лезии kaj pacienti  so шеќерна болест тип 2

Катедра за Медицинска биохемија

 1. Улога на липопротеин асоцирана фосфолипаза А2 (Lp-PLA2) во предикција на коронарна срцева болест кај пациенти со шеќерна болест тип 2

Катедра за Медицнска хемија

 1. Основи на морфолошките и ултраструктурни промени кај инфекции со SARS COVID-19 кај COVID-19 позитивни трудници и трудници со пост-COVID 19 инфекција

Катедра за Патологија

 1. МОЛЕКУЛАРНА КРВНОГРУПНА ТИПИЗАЦИЈА

Катедра за Трансфузиона медицина

 1. Застапеност и значење на асоцираноста на тешки клинички форми на COVID-19 и други болести со пневмонија/ARDS или/и сепса со габични инфекции на Оддел за интензивно лекување на Универзитетската Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, при Универзитетот “Свети Кирил и Методиј” – Скопје

Катедра за Инфективни болести

 1. Кардиор-респираторни интеракции дедектирани преку четири различни опсервабилни сигнали.

Катедра за Медицинска физика

 1. Инциденца и етиологија на анемии кај деца на возраст до 5 години на ЈЗУ УК за детски болести со фокус на дефицит на витамин Б12 

Катедра за Педијатрија

 1. Асоцијација на експираторен индекс на варијабилност со ризикот од појава на астма, визинг и тежина на акутна бронхоопструктивна атака кај деца од предучилошна возраст

Катедра за Педијатрија

 1. Ауксолошка и нутритивна процена на деца со хронични состојби.

Катедра за Педијатрија

 1. Корелација помеѓу различните ХПВ генотипови со хистолошките наоди во проценка на ризик од појава на Цервикални Интраепителијални Неоплазми и Цервикален Карцином

Катедра за Гинекологија и акушерство

 1. Серумски нивоа на Д-димери во тек на нормална бременост: специфични рефрентни интервали низ триместрите – проспективно лонгитудинално кохортно истражување

Катедра за Гинекологија и акушерство

 1. Улогата на хипербарната оксигено терапија во намалувањето на постоперативните компликации при третман на хипоспадии

Катедра за Хирургија-детска

 1. Лапараскопска наспроти отворена колоректална хирургија

Катедра за Хирургија-дигестивна

 1. Ефекти на плазмата богата со тромбоцити врз регенерацијата на нервите кај модел на стаорец. Експериментална студија.

Катедра за Хирургија-пластична и реконструктивна

 1. Компарација на интраоперативен приказ на тумор и негова екстензија во околни структури со примена на флуоресцентна боја коњугирана со фолатен (OTL 38) споредено со приказ со обична колор камера и корелација со патохистолошки наод

Катедра за Хирургија-торакална

 1. Генетска асоцијација на полиморфизмот Mdm2 SNP309 со фенотипот на уроепителните карциноми

Катедра за Хирургија-урологија

 1. Мерки за рана детекција и дијагноза на хепатоцелуларниот карцином – една од иницијативите за реализација на Eвропскиот план за борба против ракот.

Катедра за Интерна медицина-гастроентерохепатологија

 1. PIOGLITAZONE ЗА НЕАЛКОХОЛНА МАСНА БОЛЕСТ НА ЦРНИОТ ДРОБ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ТИП 2 ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС И МЕТАБОЛЕН СИНДРОМ

Катедра за Интерна медицина-ендокринологија

 1. Предиктори за морбидитет и морталитет и ризик стратификација на пацентите со срцева слабост со редуцирана ежекциона фракција и напредната срцева слабост

Катедра за Интерна медицина-кардиологија

 1. Потреба за сеопфатна проценка на кардиоваскуларниот ризик кај индивидуи со дијагностициран ревматоиден артритис со увид во ендотелната функција 

Катедра за Интерна медицина-кардиологија

 1. Фенотип-генотип студија на геномскиот имбаланс предизвикан од варијанти во бројот на копии кај пациенти со невроразвојни пореметувања

Катедра за Хумана генетика

Листа на научноистражувачки проекти од Катедрите, финансирани од Медицинскиот факултет-УКИМ (2018-2021)

КАТЕДРА ЗА АНАТОМИЈА

КАТЕДРА ЗА АНЕСТЕЗИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА

КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА

КАТЕДРА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО-1

КАТЕДРА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО-2

КАТЕДРА ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

КАТЕДРА ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (КАРДИОЛОГИЈА)-1

КАТЕДРА ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (КАРДИОЛОГИЈА)-2

КАТЕДРА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ

КАТЕДРА ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД

КАТЕДРА ЗА МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

КАТЕДРА ЗА МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА

КАТЕДРА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА НЕВРОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ОНКОЛОГИЈА СО РАДИОТЕРАПИЈА

КАТЕДРА ЗА ОРТОПЕДИЈА

КАТЕДРА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА

КАТЕДРА ЗА ПЕДИЈАТРИЈА

КАТЕДРА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА И МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ФАРМАКОЛОГИЈА СО ТОКСИКОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

КАТЕДРА ЗА ФИЗИОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ХИГИЕНА

КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈА (ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА)

КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈА (ТОРАКОВАСКУЛАРНА)

КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈА (ТРАУМАТОЛОГИЈА)

КАТЕДРА ЗА ХИСТОЛОГИЈА СО ЕМБРИОЛОГИЈА

КАТЕДРА ЗА ХУМАНА ГЕНЕТИКА