[:mk]

1. Докторска дисертација м-р Шенол Тахир: „Дијагностичка предиктивна вредност на скоринг-системите при индикација за апендектомија“

2. Докторска дисертација д-р Илир Демири „„Значењето на висината на серумските концентрации на прокалцитонинот во предвидување на текот и исходот кај пациенти со сепса во корелација со индексите на тежина на болест“

3. Докторска дисертација м-р Јана Белевска „Евалуација на хормоните на хипофизо-гонадната и хипофизо-адреналната оска како предиктори за појава на постпартална депресија при ин витро фертилизација“

4. Докторска дисертација д-р Биљана Андоновска „Влијание на калорискиот внес врз клиничките резултати во акутната фаза кај критично болни политрауматизирани пациенти“

5. Докторска дисертација м-р Илир Шабани „Проценка на ефикасноста од алендронатната терапија во редукцијата на перипростетичната коскена загуба во фемурот по вградување на тотална бесцементна протеза на колк “

6. Докторска дисертација м-р Даниела Буклиоска Илиевска „Кардиоваскуларни и метаболички коморбидитети кај пациенти со хронична опструктивна белодробна болест“

Докторска дисертација д-р Илир Исмаили “Поврзаност на полиморфизмите на гените вклучени во метаболизмот на циклофосфамид и доксорубицин со токсичните ефекти при нивната примена кај карцином на дојка “

7. Докторска дисертација д-р Маријан Балоски “Поврзаност на генските мутации и полиморфизми со белодробната емболија – клиничко-генетска студија“

8. Докторска дисертација д-р Слободанка Саздова Бурнеска „Корелација на ХЛА- комплексот класа II и олигоклонални траки во ЦСЛ кај пациенти со МС и нивното влијание врз прогресијата и степенот на инвалидитет“