ОДЛУКА за измена на Одлуката број 02-4912/17 за констатирање на исполнување, односно неисполнување на условите на предложените кандидати за избор на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје

ОДЛУКА за измена на Одлуката број 02-4912/17 за констатирање на исполнување, односно неисполнување на условите на предложените кандидати за избор на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје – ЛИНК