ПОВИК ЗА МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ НА УНИВЕPЗИТЕТСКАТА АГЕНЦИЈА НА ФРАНКОФОНИЈАTA / COVID-19

Како одговор на пандемијата со COVID-19 со која се соочува целиот свет, Универзитетската агенција за Франкофонија (УАФ), верна на своите вредности за солидарност и споделување, направи еден широк акционен план наменет за високообразовните институции кои се нејзини членки и партнери:

Покрај предвидените активности, УАФ објавува повик за посебни меѓународни проекти со забрзана и поедноставена процедура за поднесување, евалуација и селекција, наменет за поддршка на бројните иницијативи поврзани со пандемијата што произлегуваат од многу реактивниот, снаодливиот и одговорниот универзитетски простор, кој се потпира на партнерските мрежи на студенти, професори, научни работници кои се особено креативни и иновативни.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.