ПОЛАГАЊЕ ОСНИР-втор рок за општа медицина во јунската испитна сесија и Медицинска диететика за Стручни медицински сестри

Распоред за полагање на предметот ОСНИР – Општа медицина 10.07.2020 година

Распоред за полагање на предметот Медицинска диететика – 14.07.2020 година

Задолжително носење на заштитни ракавици и заштитни маски.

Носете индекс за идентификација

Внимателно обратете внимание точно во кој амфитетар сте и точно во кое време!!!

СТУДЕНТИ КОИ НЕ СЕ НА СПИСОКОТ НЕМА ДА СЕ ПРИМААТ!!!