Упис и заверка на семестар за докторски студии 2017/2018

Им се соопштува на сите кандидати кои се примени на Конкурсот за упис на Трет циклус-докторски студии по медицина во академската 2017/2018 година дека запишувањето ќе се врши на 18, 19 и 20 октомври 2017 година во Одделението во Деканатот на УКИМ-Медицински факултет во Скопје

Документи за запишување на Трет циклус-докторски студии во академската 2017/2018

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

– индекс (бесплатни индекси ќе добиете во Одделението за Трет циклус)

– пријавни листови;

– две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2 х 3);

– потврда за уплатена прва рата од школарината.

При плаќањето на првата рата, примените кандидати 250 евра во денарска

противвредност плаќаат на Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Kирил и Методиј“ во

Скопје, на следнава сметка:

 -Жиро сметка: 100000000063095

– сметка: 160 010 3689 788 18;

– приходна шифра и програма: 723012 41;

– банка на примач: Народна банка на Република Македонија

При плаќањето на првата рата, примените кандидати 500 евра во денарска противвредност плаќаат на Медицински факултет во Скопје, на следнава сметка:

 Жиро сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник 160011151778813

Приходна шифра 723119-41

Депонент – НБРМ

 1. Елаборат за измени и дополнувања на Студиските програми од третиот циклус на студии – Докторски студии по медицина – 03.07.2017
 2. Потенцијални ментори септември 2017-2018
 3. Елаборат за измени и дополнувања на Студиската програма од третиот циклус на студии-Докторски студии по Јавно Здравство-03.07.2017
 4. Студиска програма за Трет циклус-докторски студии 2014-2015
 5. Студиски програми од третиот циклус студии по медицина на медицинскиот факултет
 6. СТУДИСКА ПРОГРАМА ОД ТРЕТИОТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ
 7. Листа на предмети за стекнување генерички знаења и листа на предмети од потесната област на истражувањето
 8. Критериуми за ментор на докторски студии според ЗВО
 9. Информација за структура на студиска програма за III циклус-докторски студии
 10. Табеларен приказ на структура на студиска програма за III циклус-докторски студии
 11. Упатство за изработка на поднесок
 12. Урнек за рецензија
 13. Листа на потенцијални ментори – Јавно здравство за конкурс 2015-2016
 14. Елаборат за измени и дополнувања на Студиските програми од третиот циклус на студии – Докторски студии по медицина 03.07.2017