Избори за претседател и членови на Факултетско студентско собрание

Одлука за избрани членови и председател на Факултетското студентско собрание

Одлука за кандидатура за претседател и членови на Факултетско студентско собрание

Упатство ФСС – Медицински факултет Скопје

Процедура за електронско гласање

Список на студенти кои имаат право на глас од I година

Список на студенти кои имаат право на глас од II година

Список на студенти кои имаат право на глас од III година

Список на студенти кои имаат право на глас од IV година

Список на студенти кои имаат право на глас од V година

Список на студенти кои имаат право на глас од VI година

Список на студенти кои имаат право на глас II циклус студии

Список на студенти кои имаат право на глас III циклус студии