Студентите кои што доставуваат пријава на тема треба да го пополнат образец број 1, а студентите кои што доставуваат докторска дисертација треба да ги пополнат обрасците 2, 3, 4 и 5.

  1. Пријава на тема за изработка на докторска дисертација
  2. Барање за формирање на комисија за оцена на докторска дисертација
  3. Студентски картон
  4. Извештаи од истражувања
  5. Листа на остварени 60 кредити
  6. Урнек за рецензија