Одлука за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје

Отворени денови на УКИМ 30.11.2021 година

Почитувани,

На ден 30.11.2021 година ќе се одржат Оворени денови на УКИМ

на следниов линк ќе има обраќање на Ректорот Проф.д-р. Никола Јанкуловски

Централен настан (обраќање на Ректорот) 10,00- 10,20 часот- https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQxZGM0MjQtYTI0ZS00ZjY1LThkNGUtM2EyM2RjNTAyNzAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

Додека презентација на Медицинскиот факултет ќе има продеканот за настава Проф.д-р Бети Зафирова Ивановска на следниов линк од 12,00-13,30 часот

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE0ZWVhY2QtN2Y1ZS00NzFmLTk5YWQtMjVjMTM5NjhiNzdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

Конкурс за стипендирање Фондација ,,Трајче Мукаетов”

Почитувани студенти, Фондацијата ,,Трајче Мукаетов” Скопје во насока на реализирање на своите програмски определби, а врз основа на правилникот за критериумите, постапката и користењето на средствата на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје за стипендирање студенти од Медицинскиот факултет според програмата за работа на Фондацијата за 2021 година и одлуката на Управниот одбор на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ – Скопје бр. 02-22/1 усвоена на ден 18.10.2021 година објавува
КОНКУРС

За стипендирање на 20 студенти по медицина

Конкурсот го има на следниве линкови

https://www.fakulteti.mk/job/19102021/fondacija-trajche-mukaetov-go-objavi-konkursot-za-stipendiranje

Конечна ранг листа за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши само еден родител

Конечна ранг листа за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши само еден родител

14-ти Меѓународен конгрес за исхрана


Друштвото за исхрана на Република Србија организира 14-ти Меѓународен конгрес за исхрана ,,Место каде науката се спојува со праксата” кој ќе се спроведе на 11-ти и 12-ти октомври 2021 година.