Резултати од полагање на квизот за формирање на оцена и резултати од испитот по Основи за научно истражувачка работа за студентите од Општа медицина полаган на 08.02.2023 година и Тригодишните стручни студии одржан на 01.02.2023 година

Резултати од испитот по Основи за научно истражувачка работа за Тригодишните стручни студии одржан на 01.02.2023 година

Резултати од испитот по Основи за научно истражувачка работа за студентите од Општа медицина полаган на 08.02.2023 година

Резултати од полагање на квизот за формирање на оцена по предметот Основи на научно истражувачка работа

Распоред за полагање на предметот Основи на научно истражувачка работа за студентите по општа медицина 08.02.2023 година и за тригодишните стручни студии на ден 01.02. 2023 и распоред за полагање на предметот Медицинска диететика за Стручни медицински сестри / техничари

Распоред за полагање на предметот Основи на научно истражувачка работа за студентите по општа медицина 08.02.2023 година

Распоред за полагање на предметот Основи на научно истражувачка работа за студентите од Тригодишните стручни студии 01.02.2023 година

Распоред за полагање на предметот Медицинска диететика на 14.02.2023 година

Свечено доделување на дипломи

На ден 29.12.2022 година во Амфитеатарот во деканатот на Медицинскиот факултет Скопје со почеток во 11 часот, ќе се одржи свечено доделување на дипломи за студентите од Општа медицина и тригодишните стручни студии

Покана за XLV седница на Наставно научен совет на Медицински факултет Скопје на ден 27.12.2022 година во 12 часот

Покана

Елаборат за докторски студии по медицинска физика

Елаборат за II циклус студии Јавно здравство

Елаборат за Специјалист за интезивна здравствена нега

Елаборат за Специјалист по Анестезија со реанимација

Елаборат за Физиотерапија по неврологија

Елаборат за Физиотерапија по ортопедија и хирургија

Одлука за измена на одлуката број 02-5407/1 од 17.11.2022 година за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје

Одлука за измена на одлуката број 02-5407/1 од 17.11.2022 година за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје

Одлука за поништување на изборите за претседател и членови на Факултетско студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје

Одлука за поништување на изборите за претседател и членови на Факултетско студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје