Ве известуваме дека сите кандидати пријавени на конкурсот за втор циклус студии за учебната 2023/24 година (втор уписен рок) кој се однесува на физиотерапевти во неврологија, медицински сестри и инструментарки, ги исполнуваат условите за запишување.

Потребни документи за запишување

Ве известуваме дека запишување и заверка на семестар за студенти запишани на Втор циклус едногодишни стручни  студии   ќе се  изврши во период од 12.02.2024 (понеделник) до 16.02.2024 година (петок)  во Деканатот на Медицински факултет-Скопје.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

  • ИНДЕКС
    • ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР
    • ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР
    • УПЛАТНИЦА ОД 35.360,oo ДЕНАРИ

БРОЈ НА ЖИРО С-КА

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 160011151778813

Приходна шифра: 723119-41

Депонент: НБРСМ

                                                МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ- СКОПЈЕ