I Семестар

 1. Анатомија 1
 2. Биофизика
 3. Вовед во медицина
 4. Морфологија и физиологија на клетка
 5. Хистологија и ембриологија 1
 6. Медицинска психологија
 7. Англиски јазик
 8. Спорт и здравје

II Семестар

 1. Медицинска хемија
 2. Анатомија 2
 3. Хистологија и ембриолгија 2
 4. Промоција на здравје
 5. Вовед во хумана генетика
 6. Медицинска етика
 7. Прва медицинска помош

III Семестар

 1. Биохемија 1
 2. Физиологија 1
 3. Вовед во имунологија
 4. Медицинска статистика и информатика
 5. Анатомија 3

IV Семестар

 1. Физиологија 2
 2. Биохемија 2
 3. Микробиологија со паразитологија 1
 4. Патолошка физиологија 1
 5. Хигиена
 6. Основи на научна работа

V Семестар

 1. Микробиологија со паразитологија 2
 2. Патолошка физиологија 2
 3. Патологија 1
 4. Клиничко испитување
 5. Радиологија
 6. Нуклеарна медицина

VI Семестар

 1. Патологија 2
 2. Клиничко испитување
 3. Фармакологија
 4. Епидемиологија
 5. Трансфузиологија

VII Семестар

 1. Интерна медицина
 2. Инфектологија
 3. Дерматовенерологија
 4. Неврологија

VIII Семестар

 1. Интерна медицина
 2. Хирургија
 3. Гинекологија и акушерство
 4. Клиничка фармакологија
 5. Клиничка биохемија
 6. Онкологија

IX Семестар

 1. Хирургија
 2. Гинекологија и акушерство
 3. Педијатрија
 4. Ортопедија
 5. Анестезиологија со реанимација и терапија на болка
 6. Ургентна медицина
 7. Физикална медицина и рехабилитација

X Семестар

 1. Педијатрија
 2. Психијатрија
 3. Оториноларингологија
 4. Офталмологија
 5. Семејна медицина
 6. Судска медицина
 7. Медицина на труд
 8. Социјална медицина и здравствена економија

XI и XII Семестар

 1. Клиничка пракса по Интерна медицина
 2. Клиничка пракса по Хирургија
 3. Клиничка пракса по Гинекологија и акушерство
 4. Клиничка пракса по Педијатрија
 5. Клиничка пракса по Јавно здравство
 6. Клиничка пракса по Семејна медицина
 7. Геријатриска медицина
 8. Палијативна медицина
 9. Семинар по Интерна медицина
 10. Семинар по Хирургија
 11. Семинар по Педијатрија
 12. Клиничка микробиологија
 13. Рационално препишување на медикаменти и природни начини на лекување