Добитиник на признанието “Проф. д-р Епса Урумова”

Добитник на признанието “Проф.Д-р Епса Урумова” за најдобар научен труд објавен во медицинско списание за 2019 година е асистент д-р Александар Сенев, од Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Во прилог презентација од наградениот труд објавен во American Journal of Tranplantation, апстрактот од трудот и биографијата на кандидатот.

-Abstract

Senev -Specificity, strength and evolution of preDSA

CV Senev_MK 11.2020