Избори за претседател и членови на Факултетско студентско собрание

Одлука за избрани членови и председател на Факултетското студентско собрание

Одлука за кандидатура за претседател и членови на Факултетско студентско собрание

Упатство ФСС – Медицински факултет Скопје

Процедура за електронско гласање

Список на студенти кои имаат право на глас од I година

Список на студенти кои имаат право на глас од II година

Список на студенти кои имаат право на глас од III година

Список на студенти кои имаат право на глас од IV година

Список на студенти кои имаат право на глас од V година

Список на студенти кои имаат право на глас од VI година

Список на студенти кои имаат право на глас II циклус студии

Список на студенти кои имаат право на глас III циклус студии

Распоред на испити во Јануарска испитна сесија 2020/21

Распоред на испитите на прва година – Општа медицина

Распоред на испитите на втора година – Општа медицина

Распоред на испитите на трета година – Општа медицина

Распоред на испитите на четврта година – Општа медицина

Распоред на испитите на петта година – Општа медицина

Распоред на испитите на шеста година – Општа медицина

Распоред на испитите на прва година – Стручни медицински сестри / техничари

Распоред на испитите на втора година – Стручни медицински сестри / техничари

Распоред на испитите на трета година – Стручни медицински сестри / техничари

Распоред на испитите на прва година – Радиолошки технолози

Распоред на испитите на втора година – Радиолошки технолози

Распоред на испитите на трета година – Радиолошки технолози

Распоред на испитите на прва година – Логопеди

Распоред на испитите на втора година – Логопеди

Распоред на испитите на трета година – Логопеди

Распоред на испитите на прва година – Физиотерапевти

Распоред на испитите на втора година – Физиотерапевти

Распоред на испитите на трета година – Физиотерапевти

Распоред на испитите на прва година за Инженер по медицинско лабораториска дијагностика

Повик за аплицирање за програма за меѓународна стипендија за извонредност (IES)


IES е германска младинска организација која работи на меѓународно ниво од 20 години фокусирана на поддршка на студенти од Источна Европа, Кавказ и Централна Азија. Со 6-месечната стипендија Меѓународна програма за стипендии за извонредност (IES), COPERNICUS BERLIN има за цел да обезбеди еднаков пристап до висококвалитетно образование и интензивна културна размена помеѓу Истокот и Западот. Повеќе информации IES: https://www.copernicusberlin.de/ies

Веќе имавме многу добри носители на стипендија од Северна Македонија и би сакале да поддржиме повеќе студенти од вашата земја. За подобро да се запознаете, ви препорачуваме да го погледнете следното интервју со нашите носители на стипендија: https://www.youtube.com/watch?v=PMssJ7KtUJ0&t=1227s

КОПЕРНИКУС БЕРЛИН социјалните мрежи:

Фејсбук: https://www.facebook.com/CopernicusBerlin/

Инстаграм: https://www.instagram.com/copernicusberlin

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeOTlYKetYu3sq7Y48SaTUw

Твитер: https: //twitter.com/CopBerlin

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/copernicusberlinКонтакт за било какви прашања е-пошта: info@copernicusberlin.de

Интерен конкурс за избор на демонстратори за учебната 2020/2021 година


Врз основа на член 163 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018), одлуката од Наставно-научниот совет на Факултетот бр. 02-4595/65 од 17.11.2020 година и член 20 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје распишува интерен конкурс за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус студии, а за потребите на Медицинскиот факултет во Скопје за учебната 2020/2021 година

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје


Деканот на Факултетот на ден 19.11.2020 година, ја донесе следната ОДЛУКА за распишување на избори за претседател и Членови на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје:

Проект на Британскиот совет со наслов „Програма за унапредување на улогата на науката“


Програмата е наменета за студенти, постдипломци, докторанти и истражувачи од образовните институции и има за цел да придонесе кон градење на отпорност и издржливост на државите, заедниците и граѓаните низ регионот на Западен Балкан кон пандемијата со ковид-19 и нејзините неповолни влијанија, преку промовирање на науката и користење на научните докази.

За повеќе информации прочитајте го следниот документ:

Добитиник на признанието “Проф. д-р Епса Урумова”

Добитник на признанието “Проф.Д-р Епса Урумова” за најдобар научен труд објавен во медицинско списание за 2019 година е асистент д-р Александар Сенев, од Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Во прилог презентација од наградениот труд објавен во American Journal of Tranplantation, апстрактот од трудот и биографијата на кандидатот.

-Abstract

Senev -Specificity, strength and evolution of preDSA

CV Senev_MK 11.2020

Интерен конкурс за избор на демонстратори


Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје распишува интерен конкурс за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус студии, а за потребите на Медицинскиот факултет во Скопје за учебната 2020/2021 година.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.