ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ


Студиска програма по ОПШТА МЕДИЦИНА – акредитирана во 2017/2018, реакредитирана 2021/2022

Студиска програма за четиригодишни студии за Дипломиран логопед

Студиска програма за дипломирана акушерка/акушер – акредитирана 2021/2022

Студиска програма за Дипломиран инженер по медицинско лабораториска дијагностика – акредитирана 2019/2020

Студиска програма по МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ТЕХНИЧАРИ – акредитирана во 2018/2019

Студиска програма по РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОЗИ – акредитирана во 2018/2019

Студиска програма по ЛОГОПЕДИ – акредитирана во 2018/2019

Студиска програма по ФИЗИОТЕРАПЕВТИ – акредитирана во 2018/2019

Студиска програма по ОПШТА МЕДИЦИНА – акредитирана во 2014/15

Општа медицина – студиска програма акредитирана во 2010/11

Мед. сестри и техничари

Радиолошки технолози

Логопеди

Физиотерапевти

Изборни предмети за тригодишни студии

Вежби Хистологија и ембриологија 1:

 1. Епителни ткива
 2. Сврзни ткива
 3. Рскавично ткиво
 4. Мускулно ткиво
 5. Нервно ткиво
 6. Коскено ткиво
 7. Коскено ткиво
 8. Кардиоваскуларен систем
 9. Имунолошки систем
 10. Коскена срцевина и зглобови

Вежби Хистологија и ембриологија 2:

 1. CUTIS i GL. MAMMARIA 
 2. HEPAR i PANCREAS 
 3. Гит 
 4. Ендокрин систем
 5. Женски полов систем 
 6. Машки полов систем 
 7. Орган за вид 
 8. Орган за слух и рамнoтежа 
 9. Респираторен систем 
 10. Уринарен систем 
 11. Централен нервен систем