I Семестар

 1. Анатомија
 2. Молекуларна биологија
 3. Основи на здравствена статистика
 4. Морфологија и физиологија на клетка
 5. Хистологија
 6. Медицинска хемија
 7. Имунологија
 8. Странски јазик

II Семестар

 1. Биохемија
 2. Биофизика
 3. Здравје и заштита при работа
 4. Медицинска психологија
 5. Социјална медицина
 6. Медицинска етика

III Семестар

 1. Општа клиничка хемија
 2. Хематологија
 3. Лабораториска дијагностика во педијатрија
 4. Инструментални методи во клиничка биохемија
 5. Медицинска бактериологија и вирусологија
 6. Хумана генетика
 7. Патологија

IV Семестар

 1. Патофизиологија
 2. Физиологија
 3. Здравствена екологија
 4. Спорт и здравје

V Семестар

 1. Клиничка цитологија
 2. Контрола на квалитет во медицинско – биохемиска лабораторија
 3. Специјална клиничка биохемија и стручна пракса
 4. Трансфузиска медицина
 5. Медицинска паразитологија и микологија
 6. Дијагностички методи во нуклеарна медицина
 7. Компјутерска обработка на лабораториски податоци
 8. Медицинска информатика
 9. Епидемиологија и инфектологија

VI Семестар

 1. Клиничка микробиологија
 2. Клиничко – лабораториски колерации
 3. Фармакологија
 4. Основи на научна работа