Конкурс за избор на демонстратор

Се распишува интерен конкурс за избор на демонстратор, како помошник во наставно образовниот-процес на првиот циклус студии, а за потребите на Медицинскиот факултет во Скопје за учебната 2018/2019 година, и тоа за:

Катедра за анестезиологија со реанимација1 демонстратор за:

  • Предметот  Анестезија, анестезија со реанимација и здравствена нега од студиската програма по општа медицина.

Линк за подетални информации