I СЕМЕСТАР

 1. Анатомија 1
 2. Биофизика
 3. Радијациона физика
 4. Радиографска техника 1
 5. Медицинска етика
 6. Промоција на здравје
 7. Странски јазик

II СЕМЕСТАР

 1. Анатомија 2
 2. Физиологија со патофизиологија
 3. Општа фотографија
 4. Радиобиологија
 5. Информатика и здравствена статистика
 6. Радиографска техника 1
 7. Медицинска психологија
 8. Странски јазик

III СЕМЕСТАР

 1. Фармакологија
 2. Хигиена со екологија
 3. Патологија
 4. Подготовки иметоди за РТГ преглед
 5. Радиолошка анатомија
 6. Радиолошка апаратура
 7. Радиографска техника 2
 8. Здрвствена нега во радиологија

IV СЕМЕСТАР

 1. Радиографска техника 2
 2. Нуклеарна медицина
 3. Радиолошка анатомија
 4. Радиолошка заштита
 5. Здравствено и социјално законодавствтво
 6. Радиолошки процес

V СЕМЕСТАР

 1. Радиографска техника 3
 2. Компјутеризирана томографија
 3. Онкологија
 4. Радиолошка патологија
 5. Радиотерапија
 6. Супервизија
 7. Ургентна медицина

VI СЕМЕСТАР

 1. Радиографска техника 3
 2. Ангиографска техника
 3. Техника на магнетна резонанца
 4. Ултразвучна техника
 5. Здравствен менаџмент
 6. Социологија на здравство
 7. Основи на научна работа