Задолжително пополнување на анкети за Евалуација

Услов за упис на зимски семестар 2018/19 е да имате пополнето анкети за Евалуација за претходниот семестар летен 2017/18.

Анкетите за Евалуација може да ги пополните на следниов линк:Систем за Евалуација

За најава на системот користете ги корисничкото име и лозинката од iknow системот.

[Обновено]Распоред на предавања и вежби – зимски семестар 2018/19

Упис на постдипломски студии на Универзитетот во Марибор – Факултет за здравствени науки/струки

Факултет за здравствени науки при Универзитетот во Марибор нуди едукативни и истражувачки активности. Акцентот е ставен на неколку едукативни програми за интеракција помеѓу содржини во областа на здраствената нега и здравствени науки.

Ние обезбедуваме студиски програми, врз основа на докази и се фокусираме на студентите. Посебно се стремиме да се зголеми вклученоста на учениците во истражувачките активности на Факултетот, како и за промоција на универзитетските професори, и студентите да ги објавуваат резултатите од истражувањета, стремејќи се кон нови предизвици и достигнувања.

Факултетот е интензивно вклучен во меѓународните образовни и истражувачки простори. Преку едукација, факултетот воведува иновации, креативност и интерактивност за да се постигне компетентност на дипломирани студенти, чија главна цел е интеграција и целосна насоченост кон третман на пациентот.

За време на студирањето студентите ги добиваат своите искуства во современо уредени симулациски центри, посебни училници за практична обука и клиничка средина со поддршка на менторите и во тимови, во кои се вклучени и дипломирани студенти. ФЗС УМ се разликуваат по своите одлични познавања, хуманост, почит, уважување и одговорност на пациентите, тимското работење, професионално извршување врз основа на теоретските, научните и критичко размислувања.

Студентите можат да ги извршуваат дел од своите обврски за студирање на партнер институции во странство во рамките на Еразмус +. Достапни им се и други форми на меѓународна соработка, како што се стипендии, курсеви за јазици, летни школи, натпревари за награди, професионални конференции, работилници и истражувачката работа во контекст на домашни и странски проекти.

На факултетот имаме одличен туториал систем, која е наменет за учениците да ги надминат почетните тешкотии во нивните студии и апсолвирање на тешката содржина. Туториал системот вклучуваа тутори-студенти и професори, како и ментори во пракса. Со вклучувањето на дипломираните студенти во Алумни клубот на Факултетот сакаме, дури и по дипломирањето студентите да останат верни на нашиот факултет и универзитет, да го следат неговиот развој и да ги користат своите знаења и искуство со цел да го промовираат.

• Програма за постдипломски студии 2. НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – 2 години (120 ЕКТС-кредити):
Смер/Насока: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Смер/Насока: ИТНИ СОСТОЈБИ ВО ЗДРАВЈЕТО
Смер/Насока: ГЕРАНТОЛОШКА НЕГА
Смер/Насока: ПРЕВЕНТИВНА ИСХРАНА И КЛИНИЧКА ДИЕТОЛОГИЈА
• Програма за постдипломски студии 2. МЕНАЏМЕНТ ВО ЗДРАСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – 2 години (120 ЕКТС)
• Постдипломските програма 2. НИВО НА БИОИНФОРМАТИКА – 2 години (120 ЕКТС)
• Програма за постдипломски студии 2. НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – 3 години (180 ЕКТС)
• Постдипломски програма 3. НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – 3 години (180 ЕКТС)

Информации за упис:

Кандидатите за упис на постдипломски курсеви се пријавуваат во одреден рок за упис на посдипломски студии.

За повеќе информации за програмите за запишување студии, опциите за запишување, условите за запишување и цената на студиите може да се добијат на:

• веб страната на Универзитетот во Марибор (www.um.si)

• веб-страницата на ФЗС УМ во одделна студиска програма (www.fzv.um.si) и

• Во рефератот за студентски прашања ФЗС УМ текот во работното време, лично, по телефон (+386 (2) 300 47 16) или по пошта (referat.fzv@um.si).

Информативен ден: 2017/05/18 и 2017/08/16

ЕРАЗМУС+ КОНКУРС за академската 2018/2019 година

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен
кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.
За размена на додипломско ниво, право на пријавување имаат само редовни студенти
со завршена прва година на студии.
Времетраење на мобилноста за студенти: еден семестaр (летен семестар).
Времетраење на мобилноста на наставниот кадар: 1 недела (до 5 работни денови).
Мобилноста се остварува во рамки на потпишани Еразмус+ договори меѓу УКИМ и ЕУ
универзитетите. (Види листа на Еразмус+ договори)
1. Потребни документи за мобилност на студенти:
Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страната на Универзитетот
www.ukim.edu.mk/меѓународна соработка/ЕРАЗМУС+ или интернет-страната на
факултетот:
 пополнет формулар за пријавување (Student Application Form);
 договор за студирање (Learning Agreement) во кој се утврдува програмата за
студирање, потпишана и одобрена од страна на студентот, матичниот
факултет/Еразмус+ координаторот и факултетот во странство (минимум 20
ЕКТС- максимум 30ЕКТС);
 уверение за положени испити на македонски јазик;
 најмалку една препорака;
 уверение/диплома за познавање на англиски јазик или јазикот на кој се
изведува наставата на ЕУ универзитетот издадена од признат центар/школа за
странски јазици;
 уверение за редовен студент- запишан семестар/година (на македонски јазик);
 кратка биографија (Europass model).
Висината на стипендијата за студентите изнесува 470-520 ЕУР месечно, согласно
земјата во која се престојува (Види листа на интернет-страната на
Универзитетот.
Патните трошоци и здравственото осигурување ги покриваат лично студентите.
2. Потребни документи за мобилност на наставен кадар:
мобилност за наставeн ангажман (teaching):
 (Staff Application Form) ;
 (Staff Mobility Agreement for Teaching) ;
 покана (Letter of invitation) од страна на Универзитетот- домаќин;
 кратка биографија (Europass model).
мобилност за обука (training) :
 (Staff Application Form);
 (Staff Mobility Agreement for Training) ;
 покана (Letter of invitation) од страна на Универзитетот- домаќин;
 кратка биографија (Europass model).
Селекцијата/рангирањето на кандидатите ја прави факултетот согласно со
утврдените критериуми: академскиот успех, познавање на англиски јазик или
јазикот на кој се изведува наставата, мотивација.
При одлучувањето, предност ќе имаат кандидатите кои аплицираат за првпат и досега
не користеле Еразмус+ стипендија.
Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата во три примерока до Еразмус+
координаторот на факултетот каде студираат, најдоцна до 1 октомври 2018.
(Еден примерок за Еразмус+ коррдинаторот, еден примерок задржува студентот и
еден примерок се доставува до Ректоратот на УКИМ)
(Види листа на Еразмус+ координатори по факултети).
Краен рок за поднесување на рангираните апликации од страна на факултетите до
Ректоратот е 5 октомври 2018.
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

Линк: ЕРАЗМУС+ КОНКУРС за академската 2018/2019 година