Интерен конкурс за избор на демонстратори за учебната 2020/2021 година


Врз основа на член 163 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018), одлуката од Наставно-научниот совет на Факултетот бр. 02-4595/65 од 17.11.2020 година и член 20 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје распишува интерен конкурс за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус студии, а за потребите на Медицинскиот факултет во Скопје за учебната 2020/2021 година

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје


Деканот на Факултетот на ден 19.11.2020 година, ја донесе следната ОДЛУКА за распишување на избори за претседател и Членови на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет во Скопје:

Проект на Британскиот совет со наслов „Програма за унапредување на улогата на науката“


Програмата е наменета за студенти, постдипломци, докторанти и истражувачи од образовните институции и има за цел да придонесе кон градење на отпорност и издржливост на државите, заедниците и граѓаните низ регионот на Западен Балкан кон пандемијата со ковид-19 и нејзините неповолни влијанија, преку промовирање на науката и користење на научните докази.

За повеќе информации прочитајте го следниот документ:

Добитиник на признанието “Проф. д-р Епса Урумова”

Добитник на признанието “Проф.Д-р Епса Урумова” за најдобар научен труд објавен во медицинско списание за 2019 година е асистент д-р Александар Сенев, од Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Во прилог презентација од наградениот труд објавен во American Journal of Tranplantation, апстрактот од трудот и биографијата на кандидатот.

-Abstract

Senev -Specificity, strength and evolution of preDSA

CV Senev_MK 11.2020

Интерен конкурс за избор на демонстратори


Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје распишува интерен конкурс за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус студии, а за потребите на Медицинскиот факултет во Скопје за учебната 2020/2021 година.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.

Интерен конкурс за избор на демонстратори


Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје распишува интерен конкурс за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус студии, а за потребите на Медицинскиот факултет во Скопје за учебната 2020/2021 година.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.