ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ


  1. Лабораторија за електронска микроскопија
  2. Лабораторија за молекуларна патологија и експериментална генска терапија
  3. Лабораторија за молекуларна дијагностика
  4. Форензична ДНА лабораторија
  5. Лабораторија за биохемиски испитувања
  6. Лабораторија за скрининг на психо-активни супстанции
  7. Лабораторија за форензичка патологија
  8. Лабораторија за форензичка токсикологија