ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 1. Образец-пријава

АНЕСТЕЗИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА

 1. Прва помош
 2. Интензивна медицина
 3. Терапија на болка

БИОХЕМИЈА

 1. Урина, протеинурија и хематурија во лекарска пракса
 2. Ензими и маркери
 3. Липопротеини

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

 1. Апликација на методи за анализа на време на преживување
 2. Епидемиологија на здравствен менаџмент
 3. Евалуација на информации
 4. Примена на епидемиолошки и статистички методи
 5. Современи епидемиолошки истражувања-од идеја до научен труд
 6. Студентот во научно истражување

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

 1. Физичко воспитување

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

 1. Странски јазик (англиски)
 2. Текстологија и прагматика

ФИЗИОЛОГИЈА

 1. Физиологија на спорт
 2. Физиологија во специјални услови на хипобарија и хипербарија
 3. Физиологија на фетус
 4. Физиологија на спиење

ХИГИЕНА

 1. Исхрана и превенција на хронични заболувања
 2. Подготовка и одговор на здравствениот систем на кризни состојби

ИМУНОБИОЛОГИЈА И ХУМАНА ГЕНЕТИКА

 1. Научниот труд на се напише и бјави

ИНФЕКТИВНО

 1. Вирусни осипи кај трудница и новородено

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

 1. Ехокардиографија
 2. Електрокардиографија
 3. Нарушување на метаболити на вода, електролити и кисели радикали
 4. Примарни и секундарни гломерулонефрити
 5. Функционална дијагностика

МИКРОБИОЛОГИЈА

 1. Микробиолошка дијагноза на уринарни инфекции

ПАТОЛОГИЈА

 1. Имунохистохемиски техники
 2. Колоректален карцином
 3. Комплексност на вродени срцеви аномалии
 4. Неоплазми асоцирани со хуман папилома вирус

ПЕДИЈАТРИЈА

 1. Генетика во современа медицинска пракса
 2. Имунизација планирање и значење
 3. Исхрана кај деца
 4. Испитување на бубрези и уринарен тракт кај деца
 5. Малигни болести во детска возраст
 6. Неонатологија
 7. Превентивни меркли за зачувување на детското здравје

РАДИОЛОГИЈА

 1. Модифицирана КТ техника на преглед
 2. Виртуелни радиолошки методи
 3. МР во неврологија

РАДИОТЕРАПИЈА СО ОНКОЛОГИЈА

 1. Високоволтажна радиотерапија
 2. Цитостатска терапија
 3. Малигни тумори на кожа

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА

 1. Промоција на здравје кај млади и возрасни
 2. Оценка на здравје и стратешко планирање
 3. Примарна здравствена заштита

ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

 1. Хемостаза
 2. Имунохистохемија

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

 1. Рана превенција и советување за малигниот меланом
 2. Инфекции предизвикани од кандида
 3. Стареење од сончева светлина и фототерапија
 4. Избрани поглавја од детската дерматологија
 5. Основни принципи од козметологијата

ПСИХИЈАТРИЈА

 1. Психосоматски болести
 2. Комуникации