I СЕМЕСТАР

 1. Анатомија со хистологија
 2. Информатика и здравствена заштита
 3. Медицинска етика
 4. Физиологија
 5. Основи на кинезиологија
 6. Патологија
 7. Промоција на здравје и здравствено воспитување
 8. Странски јазик
 9. Вовед во физиотерапија

II СЕМЕСТАР

 1. Биохемија
 2. Биофизика
 3. Спорт и здравје
 4. Клиничка кинезиологија
 5. Медицинска психологија
 6. Странски јазик

III СЕМЕСТАР

 1. Балнео и климато терапија
 2. Хигиена со екологија
 3. Интерна медицина со дерматовенерологија
 4. Мануелна терапија
 5. Микробиологија со паразитологија
 6. Неврологија со неврофизиологија
 7. Основи на физикална терапија
 8. Основи на кинезитерапија
 9. Психијатрија
 10. Радиологија

IV СЕМЕСТАР

 1. Физиотерапија во кардиологија со пулмологија
 2. Ортопедија
 3. Хирургија
 4. Протетика и ортотика
 5. Основи на физикална терапија
 6. Здравствено и социјално законодавство
 7. Геронтологија

V СЕМЕСТАР

 1. Физиотерапија во неврологија
 2. Физиотерапија во нарушување на мускуло-скелетен систем
 3. Физиотерапија во ревматологија
 4. Физиотерапија во онкологија
 5. Спортска медицина
 6. Супервизија

VI СЕМЕСТАР

 1. Физиотерапија кај спортисти
 2. Физиотерапија во гинекологија и акушерство
 3. Физиотерапија во педијатрија
 4. Физиотерапија на изгореници
 5. Гинекологија и акушерство
 6. Медицина на труд со ергономија
 7. Здравствен менаџмент
 8. Педијатрија
 9. Социологија на здравство
 10. Основи на научна работа
 11. Физиотерапија во неврологија