I СЕМЕСТАР

 1. Анатомија со хистологија
 2. Биофизика
 3. Медицинска етика
 4. Физиологија
 5. Основи на логопедија
 6. Патологија
 7. Промоција на здравје
 8. Странски јазик

II СЕМЕСТАР

 1. Фонетика
 2. Информатика и здравствена статистика
 3. Јавно говорење
 4. Медицинска психологија
 5. Странски јазик
 6. Основи на хумана генетика
 7. Интерна медицина

III СЕМЕСТАР

 1. Аудиологија
 2. Неврологија со неврофизиологија
 3. Оториноларингологија
 4. Патологија на говор
 5. Фонијатрија
 6. Патологија на слух

IV СЕМЕСТАР

 1. Клиничка невропсихологија
 2. Ортодонција и максилофацијална хирургија
 3. Патологија на глас
 4. Патологија на јазик
 5. Педијатрија
 6. Здравствено и социјално законодавство

V СЕМЕСТАР

 1. Невро-психо социолингвистика
 2. Психијатрија ипсихотерапија
 3. Рехабилитација на патологија на глас
 4. Рехабилитација на патологија на јазик
 5. Рехабилитација на патологија на слух
 6. Супервизија

VI СЕМЕСТАР

 1. Рехабилитација на полирецепторна патологија
 2. Рехабилитација на патологија на говор
 3. Алтернативна комуникација
 4. Аудиопротетика
 5. Геронтологија
 6. Медицина на труд
 7. Социологија на здравство
 8. Здравствен менаџмент
 9. Основи на научна работа