I СЕМЕСТАР

 1. Анатомија со ембриологија
 2. Физиологија
 3. Биохемија
 4. Професионална етика
 5. Основи на здравствена нега
 6. Акушерска нега 1
 7. Неонатологија
 8. Избрани поглавја од клиничка медицинина 1
 9. Странски јазик

II СЕМЕСТАР

 1. Акушерска нега 1
 2. Избрани поглавја од клиничка медицинина 1
 3. Патофизиологија
 4. Патологија
 5. Биофизика со ергономија
 6. Биостатистика со информатика
 7. Здравје и заштита при работа
 8. Промоција на здравје, здравствено и сексуално образование

III СЕМЕСТАР

 1. Акушерска нега 2 и акушерство
 2. Нега на новородено
 3. Избрани поглавја од клиничка медицина 2
 4. Педијатрија
 5. Гинекологија и нега на трудница со гинеколошка болест
 6. Микробиологија со паразитологија
 7. Супервизија

IV СЕМЕСТАР

 1. Акушерска нега 2 и акушерство
 2. Нега на новородено
 3. Избрани поглавја од клиничка медицина 2
 4. Педијатрија
 5. Психофизичка подготовка на родители
 6. Вовед во хумана генетика
 7. Фармакологија
 8. Социјална медицина

V СЕМЕСТАР

 1. Акушерска нега 3
 2. Избрани теми од хирургија. Здравствена заштита во изменети услови
 3. Избрани теми од трауматологија и прва помош, ортопедија, оториноларингологија, офталмологија
 4. Патронажно и диспанзерско здравство
 5. Психологија во акушерство и ментално здравје
 6. Сексологија
 7. Радиолошки и други дијагностички методи
 8. Хигиена и екологија
 9. Здравствено – социјално законодавство
 10. Спорт и здравје

VI СЕМЕСТАР

 1. Акушерска нега 3
 2. Избрани теми од хирургија. Здравствена заштита во изменети услови
 3. Избрани теми од трауматологија и прва помош, ортопедија, оториноларингологија, офталмологија
 4. Патронажно и диспанзерско здравство
 5. Психологија во акушерство и ментално здравје
 6. Медицинска диететика
 7. Ургентна медицина со анестезиологија и реанимација
 8. Основи на научно истражувачка работа

[:]