I СЕМЕСТАР

 1. Анатомија со хистологија
 2. Биофизика
 3. Медицинска етика
 4. Физиологија
 5. Основи на кинезиологија
 6. Патологија
 7. Промоција на здравје
 8. Странски јазик
 9. Вовед во физиотерапија

II СЕМЕСТАР

 1. Биохемија
 2. Информатика и здравствена статистика
 3. Клиничка кинезиологија
 4. Медицинска психологија
 5. Странски јазик

III СЕМЕСТАР

 1. Балнео и климато терапија
 2. Хигиена со екологија
 3. Интерна медицина
 4. Мануелна терапија
 5. Микробиологија со паразитологија
 6. Неврологија со неврофизиологија
 7. Основи на физиотерапија
 8. Основи на кинезитерапија
 9. Психијатрија
 10. Радиологија

IV СЕМЕСТАР

 1. Физиотерапија во кардиологија со пулмологија
 2. Ортопедија
 3. Хирургија
 4. Протетика и ортотика
 5. Основи на физикална терапија
 6. Здравствено и социјално законодавство
 7. Геронтологија

V СЕМЕСТАР

 1. Физиотерапија во неврологија
 2. Физиотерапија во нарушување на мускуло-скелетен систем
 3. Физиотерапија во ревматологија
 4. Физиотерапија во онкологија
 5. Спортска медицина
 6. Супервизија

VI СЕМЕСТАР

 1. Физиотерапија кај спортисти
 2. Физиотерапија во гинекологија и акушерство
 3. Физиотерапија во педијатрија
 4. Физиотерапија на изгореници
 5. Гинекологија и акушерство
 6. Медицина на труд со ергономија
 7. Менаџмент
 8. Педијатрија
 9. Социологија на здравство
 10. Основи на научна работа