I Семестар

 1. Анатомија 1
 2. Биофизика
 3. Морфологија и физиологија на клетка
 4. Вовед во медицина
 5. Медицинска психологија и социологија
 6. Хистологија и ембриологија
 7. Англиски јазик 1

II Семестар

 1. Анатомија 2
 2. Медицинска хемија
 3. Хистологија и ембриологија 2
 4. Промоција на здравје
 5. Медицинска етика
 6. Вовед во Хумана генетика
 7. Прва медицинска помош

III Семестар

 1. Биохемија 1
 2. Физиологија 1
 3. Вовед во имунологија
 4. Медицинска статистика и информатика
 5. Анатомија 3

IV Семестар

 1. Биохемија 2
 2. Физиологија 2
 3. Микробиологија со паразитологија 1
 4. Патолошка физиологија 1
 5. Хигиена
 6. Основи на научна работа

V Семестар

 1. Клиничко испитување 1
 2. Микробиологија со паразитологија 2
 3. Нуклеарна медицина
 4. Патолошка физиологија 2
 5. Патологија 1
 6. Радиологија

VI Семестар

 1. Патологија 2
 2. Клиничко испитување 2
 3. Фармакологија
 4. Епидемиологија
 5. Трансфузиологија

VII Семестар

 1. Интерна медицина
 2. Инфектологија
 3. Неврологија
 4. Дерматовенерологија
 5. Англиски јазик 2

VIII Семестар

 1. Интерна медицина
 2. Хирургија
 3. Гинекологија и акушерство
 4. Клиничка фармакологија
 5. Клиничка биохемија
 6. Онкологија

IX Семестар

 1. Хирургија
 2. Гинекологија и акушерство
 3. Педијатрија
 4. Ортопедија
 5. Анестезиологија со реанимација и терапија на болка
 6. Ургентна медицина
 7. Физикална медицина и рехабилитација

X Семестар

 1. Педијатрија
 2. Психијатрија
 3. Оториноларингологија
 4. Офталмологија
 5. Семејна медицина
 6. Судска медицина
 7. Медицина на труд
 8. Социјална медицина и здравствена економија

XI – XII Семестар

 1. Клиничка пракса по Интерна медицина
 2. Клиничка пракса по Хирургија
 3. Клиничка пракса по Гинекологија и акушерство
 4. Клиничка пракса по Педијатрија
 5. Клиничка пракса по Јавно здравство
 6. Клиничка пракса по Семејна медицина
 7. Геријатриска медицина
 8. Палијативна медицина
 9. Семинар – Хирургија
 10. Семинар – Педијатрија
 11. Семинар – Интерна медицина
 12. Клиничка микробиологија
 13. Рационално препишување на медикаменти и природни начини на лекување