Изборни предмети за I година

 1. Анатомски аспекти на дегенеративни промени на рбетен столб
 2. Еволуциска генетика на човекот
 3. Клиничка анатомија на стапало
 4. Комуникации и комуникациски вештини

Изборни предмети за II година

 1. Безбедност на храна и ризици по здравје
 2. Биохемиски сепаративни техники
 3. Ензими и маркери за дијагноза и прогноза на заболувања
 4. Физиологија и хипобарија и хипербарија
 5. Физиологија на спиење
 6. Физиологија на спорт
 7. Хумана антропологија
 8. Клиничка анатомија на аортниот лак
 9. Клиничка анатомија на вродени срцеви малформации
 10. Липопротеини – ризик фактор за развој на атеросклероза
 11. Морфофункционални карактеристики на сперматозоидите
 12. Научниот труд да се напише и објави
 13. Клиничка имунологија
 14. Нутритивна антропологија
 15. Основи на воздухопловна медицина
 16. Патобиохемија на субцелуларни органи
 17. Пероксизомални дисфункции пероксизомална пролиферација
 18. Подготовка и одговор на здравствениот систем на кризни состојби
 19. Преданалитички и аналитички фази во биохемиски испитувања
 20. Применета и клиничка анатомија
 21. Процена на здравствено еколошки ризици и оптовареност со болест
 22. Студентот во научното истражување
 23. Урина, протеинурија и хематурија во лекарската пракса
 24. Васкуларизација на ЦНС
 25. Културолошки и структурни компетенции на здравствените професионалци

Изборни предмети за III година

 1. Апликација на методи за анализа на време на преживување – опстанување
 2. Артериосклероза (етиологија, морфологија и компликации)
 3. Електронска микроскопија – техники и интерпретација на промени
 4. Ендокрина дисрегулација, биомаркери и техники на визуелизација на срцева слабост
 5. Епидемиологијата и здравствениот менаџмент
 6. Евалуација на информациите од областа на демографската и виталната статистика аплицирани во епидемиолошки студии
 7. ГИСТ – гастро интестинални стромални тумори
 8. Микробиолошка дијагноза на уринарни инфекции
 9. Неоплазми асоцирани со хуман папилома вирусна инфекција
 10. Општа патофизиологија на хомеостаза
 11. Патофизиологија на ЦНС
 12. Патофизиологија на воспаление
 13. Патологија на скелетен систем
 14. Примена на епидемиолошките и статистичките методи во решавање на проблемите со кои се соочува клиничката медицина
 15. Современи епидемиолошки истражувања – од идеа до научен труд

Изборни предмети за IV година

 1. Алергиски заболувања на горните дишни патишта
 2. Цереброваскуларни заболувања
 3. Цитостатска терапија кај солидните тумори
 4. Дијабетес и бременост
 5. Екстрапирамидни заболувања
 6. Електрокардиографија
 7. Емергентни инфективни болести на распираторниот и централниот нервен систем
 8. Епилептични синдроми – дијагноза, третман и прогноза
 9. Фебрилни состојби
 10. Главоболки, мигрени и други болни синдроми
 11. Инфекции со ХИВ и СИДА
 12. Кутани промени кај системски болести
 13. Превенција на болести што се пренесуваат со вектори
 14. Превенција на цереброваскуларен инсулт
 15. Пробиотици и инфективни заболувања
 16. Современ терапевтски пристап во менаџирање на епилепсиите
 17. Средства кои предизвикуваат зависност
 18. Вирусни осипи кај трудница и новороденче
 19. Вродени и наследни болести

Изборни предмети за VI година

 1. Анализа на ризик на работно место
 2. Ергономија
 3. Естетска хирургија на лице
 4. Физикални агенси во третман на болка
 5. Генетика во современа медицинска пракса
 6. Хидро – електролитни и ацидобазни нарушувања во детска возраст
 7. Хирургија на рачен зглоб и рака
 8. Imaging методи во гинекологијата
 9. Интезивна медицина
 10. Клиничка судска медицина
 11. Клиничко иследување на онколошки болни
 12. Комплементарна медицина
 13. Конгенитални малформации на ЦНС
 14. Ласерски техники во третманот на глауком
 15. Медицина во услови на катастрофа
 16. Менаџмент на респираторен тракт
 17. Нарушување на сексуална диференцијација
 18. Оцена на здравје и стратешко планирање за здравје во заедницата
 19. Одредување на време на настапување на смртта
 20. Основи на естетска хирургија
 21. Планирање на семејство
 22. Примарна здравствена заштита
 23. Професионални болести и болести поврзани со работата
 24. Психосоматски болести
 25. Сомнение за малигна болест во детска возраст – дијагноза и третман
 26. Суво око
 27. Улкусна болест на желудник и дуоденум
 28. Вертиго – клиничка пракса и егзаминација
 29. ВРАТ – дијагноза, евалуација и третман
 30. Заболувања на дојка
 31. Здравствена политика